18 Października 2021 00:54
Losowa Fotka
Translator
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

busa80
11.10.2021 22:00
Witam Panowie zaczynam remont wózka sum potrzebuje info czego mi brakuje a mo?e ma kto? cos do sprzedania a mo?e do oddania > Wink

Suchy
06.10.2021 10:57
???????/??????? ?????? Dobrze ?e ja tak nie mam ?????????????

Tomek Sz
06.10.2021 10:17
Ja te? tak mam.

axlrose
05.10.2021 10:17
U mnie to samo na ró?nych przegl?darkach. Pyta?em admina Junaktemple co si? dzieje, ale na razie brak odpowiedzi.

marjew
04.10.2021 23:39
Tylko u mnie ca?e forum ma przestawione polskie litery na znaki zapytania?

Andrzej Antoniak
04.07.2021 16:31
Na allegro pojawi?y si? t?oki do Junaka, wystawia je Almot, dost?pne ró?ne nadwymiary, wystawili po kilkana?cie sztuk z ka?dego rozmiaru, ciekawe czy wznowienie produkcji czy jakie? wietrzenie magazyn

Awokado
19.06.2021 18:24
Witam Jako nowy Chcia?bym si? przywita? z wszystkimi mi?o?nikami dawnej motoryzacji. Na imi? mam Adam a tu wyst?puj? jako awokado. Moje lokum znajduje si? 15km od Bielsku-Bia?ej.Na stare lata zat?sk

Suchy
18.06.2021 20:30
No to 1,25, wa?ne ?e ,,zwyk?y", a nie drobny. Ja jestem humanista, na technice si? nie znam.

Archiwum shoutboksa
Language Switcher
Przetłumacz stronę

Pytania i odpowiedzi: regulamin
Pytania i odpowiedzi >regulamin
Jakie s? zasady?
Jakie s? zasady?
Wszyscy u?ytkownicy Portalu zobowi?zani s? do przestrzegania nast?puj?cych zasad:

1. Portal sfm-junak zrzesza sympatyków polskiego motocykla Junak, produkowanego w Szczeci?skiej Fabryce Motocykli w latach 1958 - 1965. 2.Portal udost?pnia swoim u?ytkownikom mo?liwo?? korzystania z forum dyskusyjnego, które jest miejscem wymiany materia?ów, opinii, spostrze?e? zbie?nych z tematyk? Portalu oraz poszczególnych dzia?ów forum.
3. G?os w dyskusji mog? zabiera? tylko u?ytkownicy zalogowani, którzy zobowi?zani s? za zamieszczania swoich postów w sposób przemy?lany i robi? to na swoj? w?asn? odpowiedzialno??.
4. Niedopuszczalne jest wyg?aszanie opinii oraz zamieszczanie materia?ów sprzecznych z prawem, a w szczególno?ci zwi?zanych z:
- nienawi?ci? rasow?, religijn?, etniczn?;
- nazizmem, komunizmem, przemoc?, pornografi?;
- przejawami jakiejkolwiek dyskryminacji.
5. Niedopuszczalne jest tak?e umieszczanie w ramach forum dyskusyjnego:
- wszelkich tre?ci uznawanych powszechnie za obra?liwe
- moralnie naganne, szkodliwe
- naruszaj?ce prawa innych u?ytkowników oraz osób trzecich.
- komentuj?cych bie??ce wydarzenia polityczno - spo?eczne
6. Zamieszczanie tre?ci reklamowych nie zwi?zanych z tematyk? portalu jest zakazane. Wszelkie reklamy zwi?zane ze ?wiatem Junaka s? dopuszczalne w dziale Bazar
7. Na forum obowi?zuje pisownia zgodna z zasadami okre?lonymi w j?zyku polskim.
8. Na forum nie wolno pisa? postów, których celem jest sprowokowanie k?ótni, obra?anie innych u?ytkowników, szerzenie k?amstw i chamstwa.
9. Forum opiekuj? si? moderatorzy, którzy mog? zamyka? tematy, przenosi? je, dzieli?, ??czy? , edytowa? i kasowa? posty o których s?dz?, ?e naruszaj? niniejszy regulamin.
10. Ka?dy mo?e robi? ze swoim motocyklem co chce, innym nic do tego. Niedopuszczalne s? z?o?liwe uwagi na temat technicznych przeróbek dokonywanych przez innych uczestników Portalu na swoich motocyklach. Wyj?tek mog? stanowi? konstruktywne uwagi dotycz?ce bezpiecze?stwa.
11. U?ytkownik ma prawo do podania swoich danych osobowych takich jak: personalia, adres e-mail, numery komunikatorów internetowych, poprzez edycj? w?asnego konta u?ytkownika. Ka?da osoba umieszczaj?ca takie dane wyra?a zgod? na ich publikacj? i przetwarzanie w ramach Portalu.
12. Zabrania si? ponownej rejestracji u?ytkownikom, którzy posiadaj? ju? jeden profil na Portalu (poza przypadkami uzgodnionymi z Administracj?, b?d?cymi wynikiem np. utracenia has?a).
13. U?ytkownik wypowiadaj?cy si? na forum wyra?a jednocze?nie zgod? na przytaczanie jego wypowiedzi przez innych u?ytkowników oraz na cytowanie jego wypowiedzi w innych cz??ciach Portalu bez uprzedniego zapytania.
14. Strona nie jest przytu?kiem dla umys?owo upo?ledzonych. Nie mamy ambicji leczenia u?omno?ci. Dlatego osoby nierozumiej?ce informacji wys?anych do nich lub jasno przedstawionych zasad uczestnictwa na stronie, zostan? odseparowane od strony.
15. Zamieszczaj?c tre?ci w ramach Portalu, a w szczególno?ci na forum, u?ytkownik zobowi?zuj? si? do przestrzegania praw autorskich ewentualnie cytowanych osób oraz podawania pe?nych ?róde? wykorzystywanych materia?ów. Wszelkie naruszenia praw autorskich osób trzecich obci??aj? bezpo?rednio osob? publikuj?ce takie materia?y.
16. Przes?anie materia?ów do portalu (artyku?y, zdj?cia i inne), o ile autor nie zaznaczy inaczej, jest równoznaczne z wyra?eniem zgody na ich bezterminowe wykorzystywanie. Decyzja o fakcie oraz terminie publikacji nale?y tylko i wy??cznie od Zarz?du Portalu. Wszelkie uwagi i zastrze?enia zg?aszane po fakcie publikacji (poza przypadkami naruszenia prawa autorskiego i prawa osób trzecich) nie b?d? rozpatrywane.
17. Wszelkie zmiany regulaminu mog? by? przeprowadzone wy??cznie po uzyskaniu akceptacji wi?kszo?ci u?ytkowników Portalu w demokratycznych wyborach.
18. Organem decyzyjnym w Portalu SFM-Junak jest GTK - Grupa Trzymaj?ca Kierownice. Zasady wyborów cz?onków GTK okre?lone zostan? w oddzielnym regulaminie. Za techniczn? stron? Portalu odpowiada Admin.
19. W przypadku w?tpliwo?ci co do stosowania niniejszego Regulaminu przez innych u?ytkowników, ka?dy ma prawo poinformowa? GTK o osobie naruszaj?cej jego postanowienia.


Do góry

15,924,962 unikalne wizyty

Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2021 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.